Забавление

Общи правила за участие в томбола: Кажи ДА с GOTO Jewellery and Diamonds и Sofia Ring Mall

06 Feb 2020

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ТОМБОЛАТА „КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL“

Организатори на томболата КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL" („Томболата“) е София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Околовръстен път 214, съвместно с „Гото ЕООД“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. Вела Пеева 33, наричани по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”

 

 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА "КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL"

 

Томболата се провежда на територията на търговски комплекс Sofia Ring Mall, находящ се в гр. София, Околовръстен път 214, на ниво 0.

                                               

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА "КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL "

Томболата стартира в 12:00 ч. на 7 февруари 2020 г. и приключва в 14:00ч. на 14 февруари 2020 г., активна в часовия диапазон:

От 7 – 13 февруари – от 12:00 до 20:00

На 14 февруари  – от 12:00 до 14:00

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА "КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL"

Томболата е отворена за участие за всички физически лица, на възраст над 18 години, които трябва да спазват сроковете и условията на настоящите Официални правила.

Участието в промоцията не е обвързно с покупка. Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:

            1/ да посети специално обособения кът "КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL, намиращ се на ниво 0, в централен коридор, Sofia Ring Mall.

            2/ да получи от служител на специално обособения кът своя талон за участие

3/ да попълни своите данни и да пусне талона си в специално обособената урна

4/ Лицето следва да предостави трите си имена, възраст, името на своя любим, телефон за връзка и адрес на електронната си поща.

5/ Всеки участник трябва да бъде на възраст най-малко 18 години към датата на подаване на талона за участие, за да участва в Томболата.

5. ОСОБЕНОСТИ:

            1/ Един Участник може да участва не повече от един път на ден. За да участва той трябва да попълни специалния талон на обособения кът на ниво 0, Sofia Ring Mall.

2/Непълнолетни лица под 18 годишна възраст нямат право да участват в Томболата.

3/ Един участник може да участва повече от един път в Томболата, но не повече от веднъж на ден, т.е. максимум 8 пъти за целия период на Томболата, от 7 до 14 февруари 2020 в посочения по-горе часови диапазон

4/ За валидно участие се счита само талон, който съдържа попълнена следната информация: две имена, име на любим човек, възраст, имейл, телефон за връзка. Талони несъдържащи тази информация ще бъдат дисквалифицирани от Томболата

6. ЛОТАРИЯ И НАГРАДА

6.1. Томболата ще се тегли на 14 февруари 2020г. в 14:00 часа в присъствието на нотариус, като се изтеглят имена на пет УЧАСТНИКА, които се считат за СПЕЧЕЛИЛИ една награда всеки и на пет Участника, които се считат за резреви, в случай че първият печелил  УЧАСТНИК не отговаря на посочените в тези правила условия за получаване на наградата.

6.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 3 дни (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето му според чл. 6.1.

6.3 Наградата е 5 броя диамантен пръстен, предоставени от Goto Jewellery and Diamonds

6.4. За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави своята лична карта и да попълни и подпише Протокол за получена награда на място в магазин Goto Jewellery and Diamonds, етаж 2, в София Ринг Мол, в 7-дневен срок от датата на изтеглянето му.

6.5. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.

6.6. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2020 г.

7. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА "КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL“

7.1. В Томболата имат право да участват всички посетители на София Ринг Мол над 18 години в периода от 7-ми до 14-ти февруари 2020, в часовия диапазон:

От 7 – 13 февруари – от 12:00 до 20:00

На 14 февруари  – от 12:00 до 14:00


7.2. В Томболата нямат право да участват служителите на София Саут Ринг Мол ЕАД и служителите на ГОТО ЕООД и свързаните с тях търговски дружества. В промоцията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на София Ринг Мол.

8. ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДАТА. НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Печелившите нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица или да изискат паричната й равностойност.

 

8.2. В случай че печелившият от Томболата не присъства на тегленето, Организаторите се задължават да се свържат с него посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след тегленето. Организаторите не носят отговорност, ако печелившият не отговори на 3 последователни телефонни обаждания в 3 последователни дни.

 Организаторите не носят отговорност, ако печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организаторите причини да получи и/или оползотвори спечелената награда.

 

8.3. Правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата.

 

8.4. Неполучени награди остават в полза на Организаторите.

9. ПУБЛИЧНОСТ

 

9.1. Всички участници в Томболата предоставят на Организаторите правото да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на Томболата, както и където намери за добре.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: marketing@ssrm-bg.com

 

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

11.1. С участието си в Томболата “КАЖИ „ДА“ С GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS И SOFIA RING MALL” лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес:  www.sofiaring.bg

 

11.2. Организаторите на Томболата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторите си запазва правото да преустанови провеждането на Томболата по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторите.

 

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.2. Включвайки се в настоящата Томбола, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл, възраст и/или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от София Саут Ринг Мол, както и неговите подизпълнители/партньори само и единствено за цели, свързани с тази Томбола, а именно:

• валидно участие в Томболата, определяне на печеливши и установяване на контакт с тях за целите на предоставянето на спечелените от тях награди;

• организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и осъществяване на комуникация в тази връзка.

12.3. Участниците в Томболата предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и/или за получаване на спечелена награда.

12.4. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Томболата и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

12.5. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

12.5.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;

12.5.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;

12.5.3. право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;

12.5.4. право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

12.5.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;

12.5.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Томболата и/или да получи награда, която е спечелил.

12.6. Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: лично на адрес ул. Околовръстен път 214, на marketing@ssrm-bg.com или на 070011190.

12.7. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.

Обратно към новини