ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ИГРА: КОЛЕДНО TIKTOK ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

29 ноември, 2021

Официални правила за провеждане на онлайн играта на Sofia Ring Mall „Коледно TikTok предизвикателство“

1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в онлайн Играта на Sofia Ring Mall „Коледно TikTok предизвикателство“ („Играта“) е от 1 декември 2021 г. до 23:59 часа на 31 декември 2021 г.

1.2. Играта се провежда в платформата TikTok https://www.tiktok.com/ („Страницата на Кампанията“).

2. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

2.2. TikTok не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

3. Право на участие и механизъм на Играта:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 14 години с постоянен адрес в Република България.

3.1.1. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3.1.2. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

3.1.3. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

3.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да изпълни следните условия:

3.2.1. се регистрира или има валидна регистрация в платформата TikTok (съгласно правилата на сайта);

3.2.2. посети Sofia Ring Mall и направи видео с танца на DARA https://bit.ly/darbiethings-tiktok-video или да направи свой танц пред снежния човек на вътрешната сцена.

3.2.3. Публикува видеото в своя TikTok профил, като използва #snowmandance и #sofiaringmall

3.2.4.приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.bg/; включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила;

3.3. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

4.  Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2. се включва в теглене за награда по т. 5 по-долу.

4.3. Всеки Участник може да участва с едно видео в Играта.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да изпълни изискванията в периода на провеждането на Играта.

4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко видеа е публикувал.

5. Награди:

5.1. Наградите са
– 3 бр. ваучер на стойност от 200 лв. за пазаруване в Sofia Ring Mall. Ваучерите могат да бъде използвани за покупка на стоки от всички търговски обекти на вериги на територията на Sofia Ring Mall.

5.2. Наградите ще бъдат раздадени на трима печеливши Участнци, които са изпълнили условията по т. 3.1. и отговарят на изискванията на т. 3.2.

6. Определяне на печелившите Участници:

6.1. В тегленето за награда по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на победителя ще се извърши от DARA на случаен принцип на 4.01.2022 г.

6.3. Обявяването на победителите ще става с коментар под видеото на DARA, като ще получат и лично съобщение на техния профил на 04.01.2022 г. При обявяването на печелившите ще се посочат потребителските им имена и наградите, които печелят.

6.4. След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.5. След изтегляне на печелившите Участник се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившите Участници по реда на предходната т. 6 същите следва да се свържат чрез лично съобщение към профила на Sofia Ring Mall https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/), за да разберат как ще получат наградата си.

7.1.1. Печелившите Участници трябва при определен ден и час от страна на Организатора да посетят бюро Информация в Sofia Ring Mall и да попълнят и подпишат приемо-предавателен протокол с личните им данни, които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

7.1.2. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението до 3 (три) работни дни след обявяване на победителя или откаже да получи наградата, за победител се счита първият резервен печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, се свързваме с втория резервен печеливш Участник. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.3.1. Наградата ще бъде предоставена от служител на Sofia Ring Mall и предадена лично на печелившия участник.

7.3.2. Ако печелившият участник е на възраст между 14 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е присъствието на родител или законен представител и надлежно попълнена декларация-съгласие от него.

7.4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

7.5. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.6. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена поради обстоятелства, независещи от Организатора, не се организира ново теглене.

8. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

9.Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившия Участник. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.com (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според TikTok профила на печелившия Участник.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското име (според неговия TikTok профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на Кампанията

10. Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на наградата и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10. 3. Предоставяните награди подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, за което на всеки спечелил участник ще бъде издадена и предоставена служебна бележка по образец на основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ от Организатора на Играта.

11. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 01.12.2021 г.