Играй за PlayStation 5

19 ноември, 2022

Официални правила за провеждане на онлайн играта на Sofia Ring Mall Играй за PlayStation 5

  1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в онлайн Играта на Sofia Ring Mall „Играй за PlayStation 5“ („Играта“) е от 19 ноември 2022 г. до 23:59 часа на 29 ноември 2022 г.

1.2. Играта се провежда в платформата Instagram и по конкретно в официалната страница на Павел Колев (@pavelkolevofficial): https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/

  1. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

  1. Участници:

3.1.1 Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 14 години с постоянен адрес в Република България.

3.1.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3.1.3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

3.1.4. В случай че наградата бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

3.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да изпълни следните условия:

3.2.1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на сайта);

3.2.2. е или стане фен на Instagram профила (@sofia_ring_mall) на Sofia Ring Mall (започне да го следва);

3.2.3. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.com/;

3.2.4. отбележи в коментар приятел, с когото иска да играе под поста на Играта в Instagram с линк Pavel Kolev (@pavelkolevofficial) • Instagram photos and videos

Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

3.2.6 В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

  1. Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. – публикувал е коментар под поста Игра на Instagram страницата на @pavelkolevofficial, последвал е профила на Sofia Ring Mall @sofia_ring_mall и отговаря на изискванията на т. 3.2. се включва в теглене за награда по т. 5 по-долу.

4.3. Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да остави коментар под поста Игра, който ще бъде публикуван по време Играта. Валидни за участие са коментарите само и единствено под поста Игра с линк Pavel Kolev (@pavelkolevofficial) • Instagram photos and videos

4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

  1. Награда:

1 брой PlayStation 5.

  1. Определяне на печелившия Участник:

6.1. В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на победителя ще се извършва със специализиран софтуер на случаен принцип в присъствието на нотариус до 48 часа след приключването на Играта.

6.3. Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под поста Игра в Instagram до 48 часа след приключването на Играта и/или чрез story в Instagram профила на организатора. В този пост ще се посочи потребителското име на победителя и наградата, която печели.

6.4. След определяне на печеливш Участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.5. След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

  1. Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение в Instagram. Името на победителя ще бъде обявено с коментар от страна на Организатора под поста за съответната Игра и story („История“) в профила на Павел Колев  @pavelkolevofficial в Instagram в рамките на 24 часа след приключването ѝ.

7.1.1. Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда. В случай, че печелившия Участник е няма навършени 18 години, то тогава наградата трябва да бъде взета от техен настойник, който трябва да представи (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години).

7.1.2. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита първия резервният печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, се свързваме с втория резервен печеливш Участник. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.7. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена, поради обстоятелства независещи от Организатора, не се организира ново теглене.

  1. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

  1. Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.com (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Instagram профила на печелившия Участник.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското уми (според неговия Instagram профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им страницата на Кампанията

  1. Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата и не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 18.11.2022 г.