Правила на онлайн играта “новогодишни обещания”

14 януари, 2022

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИГРАТА НА SOFIA RING MALL „НОВОГОДИШНИ ОБЕЩАНИЯ“:

1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в онлайн Играта на Sofia Ring Mall – „Новогодишни обещания“ е от 14 януари 2022 г. до 23:59 часа на 20 януари 2022 г.

1.2. Играта се провежда в платформата Facebook  и по конкретно в страницата: https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official / („Страницата на Кампанията“).

2. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

3. Право на участие и механизъм на Играта:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България.

3.1.1. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да изпълни следните условия:

3.2.1. Да се регистрира или да има валидна регистрация в платформата Facebook (съгласно правилата на сайта);

3.2.2. Да сподели своето новогодишно обещание в коментар под поста с играта линк: https://business.facebook.com/SofiaRingMall.Official/photos/a.497475177037021/4642058355911995/

3.2.3. Да приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.bg/; включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила;

3.3. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

4. Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2. се включва в теглене за награда по т. 5 по-долу.

4.3. Всеки Участник може да участва с един коментар в Играта.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да изпълни изискванията в периода на провеждането на Играта.

4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко пъти е участвал.

5. Награди:

5.1. Наградите са:

–  5 бр. безплатни процедури “Embody“ от студио за красота Dupissima на стойност от 300 лв.*

–  5 бр. едномесечни карти за Pulse Fitness Energy Club, Sofia Ring Mall**

*Процедурата може да бъде използвана само и единствено в студио за красота Dupissima в Sofia Ring Mall, ниво 0.

**Картата важи само за обекта Pulse Fitness Energy Club в Sofia Ring Mall

5.2. Наградите ще бъддат раздадени на десет печеливши Участници, които са изпълнил и условията по т. 3.1. и отговарят на изискванията на т. 3.2.

6. Определяне на печелившите Участник:

6.1. В тегленето за награда по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на победителите ще се извършва със специализиран софтуер на случаен принцип до 72 часа след приключването на Играта.

6.3. Обявяването на победителя ще става с коментар от профила на Sofia Ring Mall(https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official) под поста Игра във Facebook на 21.01.2022 г.

6.4. След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 10 (десет) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.5. След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същите следва да се свърже чрез лично съобщение към профила на SofiaRing Mall (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official), за да разбере как ще получи наградата си.

7.1.1. Печелившия Участник трябва при определен ден и час от страна на Организатора да посети бюро Информация в Sofia Ring Mall и да попълни и подпише приемо-предавателен протокол с личните им данни, които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

7.1.2. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението до 3 (три) работни дни след обявяване на победителя или откаже да получи наградата, за победител се счита първият резервен печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, се свързваме с втория резервен печеливш Участник. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. Наградите могат да бъдат използвани на територията на Sofia Ring Mall.

7.2.1. Наградата процедура „Embody” може да бъде използвана в студио за красота Dupissima след записване на час на място или на тел. 0882828680.

7.2.2. Наградата едномесечна карта за фитнес може да бъде използвана в Pulse Fitness Energy Club в Sofia Ring Mall.

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.3.1. Наградата ще бъде предоставена от служител на Sofia Ring Mall и предадена лично на печелившия участник.

7.4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

7.5. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.6. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена поради обстоятелства, независещи от Организатора, не се организира ново теглене.

8. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

9. Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившия Участник. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.com (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Facebook профила на печелившия Участник.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското име (според неговия Facebook профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на Кампанията

10. Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на наградата и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10.3 Предоставяните награди подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, за което на всеки спечелил участник ще бъде издадена и предоставена служебна бележка по образец на основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ от Организатора на Играта.

10.4 Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 14.01.2022 г.