ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА – GIVEAWAY С ITAL SILVER & GOLD В INSTAGRAM

4 март, 2024

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА GIVEAWAY С ITAL SILVER & GOLD В INSTAGRAM СТРАНИЦАТА НА SOFIA RING MALL

04 МАРТ, 2024

Период за участие:

1.1. Периодът за участие в Giveaway на Ital Silver & Gold в Instagram страницата на Sofia Ring Mall е от 04 март 2024 г. до 14:00 часа на 08 март 2024 г.

1.2. Играта се провежда на официалната Instagram платформа на „София Саут Ринг Мол“ ЕАД: https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/?hl=en.

Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

2.2. Meta Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

Участници:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

3.1.1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежa Instagram (съгласно правилата на сайта);

3.1.2. Последва Instagram профила (@sofia_ring_mall) на Sofia Ring Mall.

3.1.3. Последва Instagram профила (@italsilvergold) на Ital Silver&Gold.

3.1.4. Коментира с таг на друг потребител под поста в Instagram профила (@sofia_ring_mall) на Sofia Ring Mall

3.1.3. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.bg/; включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2 и т. 4. се включва в теглене за награда по т. 5 по-долу.

4.3. Всеки Участник може да участва с неограничено количество участия в Играта.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да тагне свой приятел в коментарите под поста, следва Instagram страницата на Ital Silver&Gold (@italsilvergold) и Sofia Ring Mall (@SofiaRingMall.Official).

4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда.

Награда:

5.1 Наградата, която ще бъде раздадена на 1 печеливш Участник, които трябва да са изпълни условията по т. 3.1. и да отговаря на изискванията на т. 3.2 и т. 4, за да получи наградата:

Колие с диамант

Определяне на печелившия Участник:

6.1. В раздаването на наградите по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от тези Правила.

6.2. Избирането на победителя ще се извършва от специализиран софтуер.

6.3. Обявяването на победителя ще става чрез таг в коментар под поста на Организатора до 48 часа след приключването на Играта и на story във Instagram.

6.4. След определяне на печелившия Участник се изтегля още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервния печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие че същия не може да бъде открит и/или не може да получи наградата си в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.5. След определяне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същите следва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение към Instagram профила на Sofia Ring Mall (@sofia_ring_mall), за да разбере как ще получи наградата си. Името на победителя ще бъде обявено чрез таг от страна на Организатора в коментар под поста Игра и чрез таг в story в рамките на 48 часа след приключването ѝ.

7.1.1. Печелившия Участник трябва при определен ден и час от страна на Организатора да посети бюро Информация в Sofia Ring Mall и да попълни и подпише приемо-предавателен протокол с личните си данни, които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

7.1.2. В случай че печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита изтегления резервен печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че някой от резервните печеливши участници не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново избиране за нея не се организира.

7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.4. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

7.5. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.6. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградите не са раздадени поради обстоятелства, независещи от Организатора, не се организира ново избиране.

Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печеливш Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившия Участник. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.bg  (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Instagram профила на печелившите Участници.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското име (според неговия Instagram профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на Кампанията

Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата и не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 04.03.2024 г.