ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ИГРА НА магазин КОМСЕД:

18 октомври, 2021

Официални правила за провеждане на онлайн играта на Sofia Ring Mall и магазин Комсед:

1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в онлайн Играта на Sofia Ring Mall и магазин Комсед е от 18 октомври 2021 г. до 23:59 часа на 24 октомври 2021 г.

1.2. Играта се провежда на официалната Instagram страница на Комсед

https://www.instagram.com/comsedtoystore/?hl=en. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

3. Участници:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

3.1.1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на сайта);

3.1.2. посети страницата на Комсед в Instagram: https://www.instagram.com/comsedtoystore/?hl=en и последва профила му @comsedtoystore.

3.1.3. посети страницата на Sofia Ring Mall в Instagram: https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/ и последва профила му (@sofia_ring_mall).

3.1.4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.bg/; включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила;

3.1.5. публикува коментар под поста за Играта в Instagram с линк: https://www.instagram.com/p/CVKtIqursOr/?fbclid=IwAR0LsP0Y-bJrI24C9gE2q99ziP-icVsObkqDfiuRdTmTKg69Ib8lwKNQsmY, който трябва да съдържа името на любим герой на тяхното дете от Paw Patrol ( Маршал, Скай или Чейс )

3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, служители на Комсед, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

4.  Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2. се включва в теглене за награда по т. 5 по-долу.

4.3. Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да последва профила на Комсед (@comsedtoystore) и профила на Sofia Ring Mall (@sofia_ring_mall), както и да остави коментар под поста Игра, който да бъде публикуван по време на провеждането на Играта и съдържа името на любимия герой на тяхното дете от Paw Patrol (Маршал, Скай или Чейс)

Валидни за участие са коментарите само и единствено под поста Игра с линк: ……..

4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

5. Награди:

5.1. Наградите ще бъдат раздадени на трима Участници, които са изпълнили условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2.

Наградата са 3 играчки:

– Пес Патрул – Трансформиращ се градски камион на Маршал

– Пес Патрул – Трансформираща се полицейска кола на Чейс

– Пес Патрул – Кученца на мисия, Скай

6. Определяне на печелившите Участници:

6.1. В тегленето за награда по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на победителите ще се извършва със специализиран софтуер на случаен принцип до 48 часа след приключването на Играта.

6.3. Обявяването на победителите ще става с коментар от профила на Комсед(@comsedtoystore) под поста Игра в Instagram до 48 часа след приключването на Играта и/или чрез story в Instagram профила на организатора. В това story ще се посочат потребителското име на победителя и наградата, която печели.

6.4. След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 3 (трима) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.5. След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същите следва да се свържат чрез лично съобщение към профила на Sofia Ring Mall (@sofia_ring_mall), за да разберат как ще получат наградата си. Имената на победителя ще бъдат обявени с коментар от страна на Комсед под поста за съответната Игра и/или story („История“) в рамките на 48 часа след приключването ѝ.

7.1.1. Печелившия Участник трябва при определен ден и час от страна на Организатора да посетят бюро Информация в Sofia Ring Mall и да попълнят и подпишат приемо-предавателен протокол с личните им данни, които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

7.1.2. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителя или откаже да получи наградата, за победител се счита първият резервен печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, се свързваме с втория резервен печеливш Участник. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.7. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена поради обстоятелства, независещи от Организатора, не се организира ново теглене.

8 Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

9.Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившия Участник. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.com (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Instagram профила на печелившия Участник.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското име (според неговия Instagram профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на Кампанията

10. Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата и не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 18.10.2021 г.