ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Намери любимия си герой на Super Toons“

1 юни, 2022

 

 1. ОРГАНИЗАТОР – Играта се организира и провежда от „Про Кидс” ООД, ЕИК 201044702 и София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696 (наричани накратко „Организатори“)

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 

 • Играта „Намери любимия си герой на Super Toons“ (наричана накратко „Играта“) се провежда на територията на София Ринг Мол, ул. Околовръстен път № 214.
 • Играта стартира на 1-ви юни 2022г. в 16:00 часа и продължава до 18:00 часа на същия ден.
 • Играта се провежда като мисия, в която участниците трябва да намерят емблематични герои от ефира на детска телевизия Super Toons (Маша и Мечока и Смърфовете) и да съберат от тях 4 (четири) различни печата, които поставени един до друг на мястото за печати, обозначено върху талона за участие в играта, формират логото на детска телевизия Super Toons. Героите от ефира на телевизията се разхождат свободно на територията на София Ринг Мол и предоставят талон за участие, печат и информация при необходимост. След като съберат и четирите печата, участниците вписват на определеното за това място в талона своите имена (име и фамилия), трите имена на своя родител/настойник, с когото присъстват на събитието, възрастта на участника и телефона за контакт с родителя/настойника, като след това пускат талона в специално обособена урна за теглене на награди.
 • В Играта, с цел спечелване на награда, могат да участват всички деца на възраст до 14 години. Всички останали лица, се съгласяват, че дори и да са изпълнили условията на Играта, не следва да бъдат включени в жребия за наградите.
 • Участието в Играта е доброволно и не е свързано с покупка на каквито и да било стоки/ услуги, предлагани от Организаторите и/или техни партньори.
 • Тегленето на наградите ще се проведе в 18:00 часа и ще бъде обявено публично на територията на София Ринг Мол.
 • Голямата награда в Играта ще спечелят 6 (шест) деца. Всеки спечелил наградата участник има право само на един полет с балон, като по време на полета следва задължително да бъде придружаван от пълнолетен възрастен – свой родител/настойник. В противен случай, Организаторите ще откажат предоставяне на наградата, без право на замяна и/или рекламация от страна на спечелилите участници и техните законни представители.
 • Предоставените от Организаторите и техните партньори награди не мога да бъдат заменяни за паричната им равностойност или с други подобни продукти.
 • В Играта нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
 • Попълването на настоящия талон се счита за доброволно съгласие с всички условия за провеждане на Играта.

 

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

 

С попълването на данните в настоящия талон за участие законният представител (родител/ настойник) на участника:

 • се съгласява с всички условия за участие в Играта „Намери любимия си герой на Super Toons“;
 • заявява доброволното участие на своето дете Играта и дава съгласие имената му да бъдат оповестени с цел получаване на награди от събитието;
 • декларира, че е информиран/а и дава съгласие за фото и видео заснемане на представляваното от него дете по време на събитието, както и за последващо публикуване на снимки в печатни и дигитални издания и излъчване на видеа по детска телевизия Super Toons и в социалните мрежи като репортажи от проведеното събитие;
 • декларира, че е информиран/а и дава съгласие всички фото и видео материали да бъдат използвани за бъдеща популяризация и реклама на дейността на Организаторите.

 

 1. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – Информация за обработката, защитата и съхранението на лични данни от страна на Организаторите

 

 • „Про Кидс“ ООД обработва и съхранява лични данни на физически лица – участници в Играта „Намери любимия си герой на Super Toons“ в съответствие с Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и други приложими европейските и национални законови разпоредби за защита на личните данни.
 • Събирането и обработването на личните данни на участниците в Играта от страна на Организаторите е с цел предоставяне на награди от Играта, както и за целите на маркетинга.
 • Организаторите обработват единствено следните лични данни на спечелилите участници – име и фамилия на дете; неговата възраст; име, презиме, фамилия и телефон за връзка с родител/настойник, въз основа на дадено доброволно съгласие чрез попълване на талона за участие.
 • Личните данни на участниците в Играта и техните родители/настойници необходими за участие в Играта „Намери любимия си герой на Super Toons“ ще бъдат обработвани в рамките на 6 месеца, след което ще бъдат архивирани и дигитализирани за срок от 2 години. През този период данните могат да бъдат ползвани за целите на маркетинга.
 • Личните данни на участниците могат да бъдат разкривани пред органите на изпълнителната и съдебната власт, при законово основание и изрично изискване от тяхна страна. Във всички останали случаи информацията няма да бъде разкривана или предоставяна на трети лица.