Забавление

Правила и условия за участие в LEGO Остров на креативността

10 May 2019

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРОМОЦИЯТА "LEGO КРЕАТИВЕН ОСТРОВ – СПЕЧЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЛЕГОЛЕНД ГЕРМАНИЯ"

Организатори на промоцията " LEGO креативен остров – спечели пътешествие до леголенд Германия " („Промоцията“) е София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Околовръстен път 214, представлявано  от Димитриос Папулис, Изпълнителен директор, съвместно с „КОМСЕД“ АД, ЕИК:121107412 със седалище и адрес на управление гр. София 1404, ул. Тодор Каблешков № 76, представлявано от Галина Огнянова в качеството си на Изпълнителен Директор, наричани по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”

 

 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА "LEGO КРЕАТИВЕН ОСТРОВ – СПЕЧЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЛЕГОЛЕНД Германия"

 

Промоцията се провежда на територията на търговски комплекс Sofia Ring Mall, находящ се в гр. София, Околовръстен път 214.

                                               

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА "LEGO КРЕАТИВЕН ОСТРОВ – СПЕЧЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЛЕГОЛЕНД ГЕРМАНИЯ"

Промоцията стартира в 16:00 ч. на 16 май 2019 г. и приключва в 17:00ч. на 19 май 2019г., активна в часовия диапазон:

четвъртък – от 16:00 до 20:00 ч.

петък – от 14:00 до 20:00 ч.

събота –  от 10:00 до 19:00 ч.

неделя – от 10:00 до 17:00 ч.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА "LEGO КРЕАТИВЕН ОСТРОВ – СПЕЧЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЛЕГОЛЕНД ГЕРМАНИЯ"

Участието в промоцията не е обвързно с покупка. Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:

            1/ да посети специално обособения кът „"LEGO креативен остров, намиращ се на ниво 1, в западен атриум, подиум до магазин notosgalleries, Sofia Ring Mall.

            2/ да получи от служител на специално обособения кът„"LEGO креативен остров  своя „Лего паспорт“

3/ да посети всяка една от 5-те зони за игри на къта „"LEGO креативен остров  и да получи по един печат от всяка една зона в своя „Лего паспорт“

            4/ да представи пред служител на специално обособения кът„"LEGO креативен остров  своя „Лего паспорт“ с нанесени всички 5 печата от всяка една зона за игра и да попълни талон за участие

5/ Лицето следва да предостави трите си имена, телефон за връзка и адрес на електронната си поща.

5. ОСОБЕНОСТИ:

            1/ Един Участник може да участва не повече от един път на ден. За да събере всички 5 печата, същият трябва да посети всички 5 обособени Лего къта намиращи се на ниво 1, в западен атриум, подиум до магазин notosgalleries, Sofia Ring Mall.

3/Непълнолетни лица под 14 годишна възраст имат право да участват в промоцията само след писмено съгласие от родител и/или настойник, който да ги представлява лично.

6. ЛОТАРИЯ И НАГРАДА

6.1. Томболата ще се тегли на 20 май 2019г. в 10:30 часа, като се изтегля името на един УЧАСТНИК, който се счита за СПЕЧЕЛИЛ и на двама Участника, които се считат за резреви, в случай че първият УЧАСТНИК не отговаря на посочените в тези правила условия за получаване на наградата.

6.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 3 дни (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето му според чл. 6.1. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да информира кой ще бъде негов придружител в срок до 31.05.2019 г.

6.3 Наградата е 2-дневна екскурзия до Леголенд в Германия и включва двупосочни самолетни билети, 2 нощувки с включена закуска в двойна стая и пропуски за Леголенд. СПЕЧЕЛИЛИЯТ може да упражни правата си по тази награда/ да използва екскурзията в посочения от ОРГАНИЗАТОРИТЕ срок, а именно до 31.12.2019 г.

6.4. За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави своята лична карта и да попълни и подпише Протокол за получена награда на място в София Ринг Мол.

6.5. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.

6.6. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2019г.

7. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА "LEGO КРЕАТИВЕН ОСТРОВ – СПЕЧЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЛЕГОЛЕНД ГЕРМАНИЯ"

7.1. В промоцията имат право да участват всички посетители на София Ринг Мол в периода от 16-ти до 19-ти май, в часовия диапазон:

четвъртък – от 16:00 до 20:00

петък – от 14:00 до 20:00

събота – от 10:00 до 19:00

неделя – от 10:00 до 17:00


7.2. В промоцията “LEGO креативен остров – спечели пътешествие до леголенд Германия” нямат право да участват служителите на София Саут Ринг Мол ЕАД и служителите на КОМСЕД АД и свързаните с тях търговски дружества. В промоцията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на София Ринг Мол.

8. ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДАТА. НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Печелившите нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица или да изискат паричната й равностойност.

 

8.2. В случай че печелившият от томболата не присъства на тегленето, Организаторите се задължава да се свърже с него посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след тегленето. Организаторите не носи отговорност, ако печелившият не отговори на 3 последователни телефонни обаждания в 3 последователни дни.

 Организаторите не носи отговорност, ако печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организаторите причини да получи и/или оползотвори спечелената награда.

 

8.3. Правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата.

 

8.4. Неоползотворени награди остават в полза на Организаторите.

9. ПУБЛИЧНОСТ

 

9.1. Всички участници в промоцията предоставят на Организаторите правото да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, както и където намери за добре.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: marketing@ssrm-bg.com

 

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

11.1. С участието си в промоцията “LEGO креативен остров – спечели пътешествие до леголенд Германия” лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес:  www.sofiaring.bg

 

11.2. Организаторите на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторите си запазва правото да преустанови провеждането на промоцията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторите.

 

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Участниците в промоцията „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ декларират, че са запознати и съгласни със следното:

12.1.1. София Саут Ринг Мол ЕАД и неговите служители в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ или дадена в последствие.

12.1.2. София Саут Ринг Мол ЕАД осигурява защитата на предоставените лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че София Саут Ринг Мол ЕАД може да обработва предоставените при участието в „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ и в последствие лични данни за следните цели: техническо управление на промоцията „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.

12.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от промоцията „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ за посочените цели, София Саут Ринг Мол ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които София Саут Ринг Мол ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

12.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до София Саут Ринг Мол ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

12.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана с промоцията „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ на email: marketing@ssrm-bg.com

12.1.6. Имате право да поискате регистрацията и участието Ви в „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“ да бъдат заличени заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка със София Саут Ринг Мол ЕАД във връзка с промоцията „LEGO креативен остров – спечели пътешествие до Леголенд Германия“:

Е-mail: marketing@ssrm-bg.com

Телефон: 070011190

Адрес: Гр. София, ул. Околовръстен път 214

Обратно към новини